ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

На детско студио „ ТОРБАЛАНЧЕ“

 

Настоящите общи условия регламентират отношенията  между родителите и детско студио „ ТОРБАЛАНЧЕ“

 

Детско студио“Торбаланче“ на адрес: София, ж.к.“Люлин“6, ул.“Петър Дертлиев“ 90

 

Занималня за деца от 3 до 10 годишна възраст – може да бъде целодневна и полудневна;

Полудневна занималня за ученици от първи до четвърти клас – сутрешна и следобедна група /За периода от Септември до Май включително/;

Лятна занималня /от 3 до 10 години/ – може да бъде целодневна и полудневна /За

периода от Юни до Септември включително/

Студиото  не работи на националните празници;

Организационно и методически студиото се ръководи от Управители и Упълномощено лице с педагогическо образование;

„Торбаланче“  е частно и самоуправляващо се образователно-възпитателно студио.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА:

 

При постъпване на детето в  Детско студио“Торбаланче родителите попълват ;

Декларация-съгласие и Информационен лист /по образец/;

Бележка за контактност.

Договор.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ:

 

Родителите следва да водят детето в такова здравословно състояние, което да не представлява заплаха за здравословното състояние на другите деца;

Родителите се задължават при записване на детето в Детско студио“Торбаланче, да представят следните вещи, необходими за престоя на детето:

Чифт пантофи /домашни удобни обувки, които детето да носи само в занималнята/;

Удобни дрехи за почивка

Дрешки за преобличане;

Родителите са длъжни да се съобразяват с работното време на Детско студио“Торбаланче „. Престоят извън регламентираното работно време се заплаща допълнително;

Родителите се задължават да уведомяват своевременно в Детско студио“Торбаланче” ако настъпят промени в здравословното състояние на детето;

Родителите се задължават да заплащат месечната такса между 1-во и 5-то число на всеки месец, отнасяща се за текущия месец, единствено и само по банков път ;

 

ОТСЪСТВИЯ:

 

При заплатена месечна такса и предстоящо отсъствие на детето, родителите уведомяват педагозите в „ТОРБАЛАНЧЕ“ за причината и периода на отсъствие;

След отсъствие поради болест родителите представят медицинска бележка, показваща, че детето е здраво и може да контактува с други деца;

При заплатена месечна такса и отсъствие на детето от Студиото до 10 дни, таксата не се възстановява.

Над 10 дни отсъствие в един месец се приспадат от следващата месечна такса, като се изчислява среднодневна база за стойността на всеки един ден от предстоящия месец.

Всички отстъпки при боледуване , на дете се правят в рамките на следващия календарен месец, считано от датата на разболяването .

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Детско студио“Торбаланче“:

 

Детско студио“Торбаланче се задължава да осигури нормални условия и грижи за децата;

Педагозите се задължават да дават своевременна обратна връзка на родителите за всичко, свързано с престоя на тяхното дете: поведение, начин на общуване, интереси, постижения, развити умения и способности. Обратната връзка се дава в индивидуален разговор с родителя;

Педагозите ,подхождат с необходимото внимание към всяко дете, съобразено с неговото темпо, лични потребности , лично ниво на развитие, заявени интереси в различни области;

Дейностите, свързани с подготовка на учениците от първи до четвърти клас през учебната година, са съобразени с учебните планове в училищата и изискванията на МОН;

Детско студио“Торбаланче“, си запазва правото да прекрати едностранно действието на договора , без писмено предизвестие  и възстановяване на таксите, при следни случай:

Когато дете не може да се адаптира към групата и пречи на обучителния процес;

Когато родителите отказват съдействие за социализация на детето;

Когато родителите възпрепятстват или омаловажат обучителния процес;

Когато родителите оронват престижа на преподавателите;

Когато родителите употребяват всяка форма на агресия ( вербална, физическа), както към децата, така и към преподавателите;

 

Т А К С И:

 

Таксата за обучението и провеждането на курса е както следва:

При месечен,целодневен курс на обучение ,  се дължи такса в размер на 400 / четиристотин/ лева.

При еднодневен  курс на обучение ,се дължи такса в размер на 30 /тридесет/ лева.

При месечен полудневен курс на обучение / без храна /, се дължи такса в размер на 200 / двеста/ лева.

При полудневен курс на обучение/ без храна/  , се дължи такса в размер на 20 /двадесет/ лева.

ТАКСИ ЗАНИМАЛНЯ

Месечна такса (полудневна),занималня( без храна) се дължи такса в размер на 180 / сто и осемдесет / лева .

При еднократно посещение /полудневна,занималня (без храна)/ се дължи такса от 15 /петнадесет/ лева.

 

 

ЛИЧНИ ДАННИ:

 

Детско студио „Торбаланче“ е  регистрирано чрез „…………….., ЕИК……………, ГР.СОФИЯ, УЛ.“ ……………

Настоящата информация се прилага за обработване на лични данни на лица;

За сключване на договор с детското студио, за период или еднократен.

Детско студио „Торбаланче“, обработва следните лични данни единствено за идентификация на родителя, настойника,лице, което ще води и взема детето

Имена на родителя/настойника/, лице, което ще води и взема детето

ЕГН

Данни за контакт;

Адрес на родителя/настойника/, Лице, което ще води и взема детето

Стационарен/мобилен телефон

Длъжност/професия

Предоставянето на лични данни е доброволно,когато тези данни са необходими за сключване на договор.

Срокове

Когато данните се обработват на основание сключен договор ;

За срок от 5 /пет/ години от началото на календарната година,следващ годината на прекратяване на отношенията.

След изтичане на посочените срокове,ако не е налице друго основание за обработване на данните те ще бъдат  заличени с плътен черен маркер.

 

 

Тези правила са приети от Управителите на Детско студио“Торбаланче и са задължителни за двете страни:

 

Виж още