ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписания / -ата………………………………………………………………………..

 

ЕГН: ……………………………………………..; адрес: ……………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

родител / настойник, попечител / на ………………………………………………………..

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат/а:

 

С битовите условия на детско студио „ТОРБАЛАНЧЕ“.

С общите условия.

Правилата за вътрешен ред на студиото.

Преподавателския и педагогическия метод на работа.

С материалната база свързана с хранене на детето.

С условията и реда за отдих ,при продължителни занятия в студиото.

 

Давам изричното си съгласие детето ми да посещава курсовете  организирани от Детско студио „Торбаланче“.  Като родител/ настойник  съм съгласен, че условията в Детско студио „Торбаланче“ са подходящи за мен и детето ми.

 

Декларирам съгласието си Детско студио „Торбаланче“, регистрирано чрез „ …………………….., да събира и съхранява

лични данни ,свързани с подписване на документи.

ВИЖ ОЩЕ