Д О Г О В О Р

З А

О Б У Ч Е Н И Е  / КУРСОВЕ

В ДЕТСКО СТУДИО

ЗА ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ ЗАНИМАНИЯ И ПОДГОТОВКА

Днес,………………………………. година в гр. София между :

 

 

  1. Детско студио „Торбаланче“, регистрирано чрез „ ………………………..

, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от една страна

и

 

  1. ……………………………………………………………………………………………………………

 

ЕГН ……………………………..АДРЕС: ………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………

 

СТАЦИОНАРЕН/МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ……………………………………

Наричан по – долу за краткост „Родител” от друга страна

се сключи настоящия договор за обучение на детето:

 

Име, фамилия………………………………………………………………………………………….

 

Майка……………………………………………………………………………………………………

 

Баща……………………………………………………………………………………………………..

 

Настойник./Приемен родител/. Лице, което ще води и взема детето/

 

 

……………………………………………………………………………………………..

 

 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

Чл.1. Родителят възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява, срещу заплащане на такса, да осигури  условия за провеждането  на курсове и  обучение на детето.   Курсовете ще се провеждат в Детско студио“Торбаланче“ на адрес: София, ж.к.“Люлин“6, ул.“Петър Горанов “ бл 644

 

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава за следното:

2.1. Да осигури подходящо време и за двете страни по договора за изпълнението на поетото задължение.

2.2. Да обучава горепосоченото дете в група с други деца или индивидуално.

2.3. Да запознае родителя с особеностите, методите и целите на обучението.

2.4.Да осигури квалифициран педагогически персонал, които да притежават  необходимото образование и опит за работа с деца.

2.5. Да информира периодично родителя за резултатите от обучението и развитието на детето и всичко, свързано с провеждането на обучението.

2.6.  Да осигури спазването хигиенните и санитарните норми в помещението, където се провежда обучението на детето.

2.7. Да осигурява, при необходимост и при по-голяма продължителност на заниманията с детето по време на курса хранене, съобразено с възрастовите и здравни изисквания;

2.7.А  При необходимост и при по-голяма продължителност на заниманията с детето по време на курса, да осигури почивка.

2.8. Да осигури, когато обучението изисква, помощни помагала,  играчки  и др., съобразени с процеса на обучение.

2.9. Да изисква всички необходими документи, с които се удостоверява  здравословното състояние на детето;

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи като възнаграждение договорената по Т..4.1  такса за провеждането на курса на обучението.

2.11.Да изисква от родителите спазването на установения Правилник , общи условия  и ред в студиото за обучението на детето.

2.12. Студиото запазва правото си, еднолично и едностранно да прекрати Договора, без да дължи неустойки,както и възстановяване на платени такси.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛЯ

3.1     Да получава периодично или при всяко поискване информация за резултатите от провеждането на обучението.

3.2.      Да изисква спазването на установения ред и програмата за обучение.

3.3. Да осигури присъствието на детето в определените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ часове.

3.4. Да не допуска безпричинно отсъствие на детето ;

3.4. Да уведоми своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предстоящо отсъствие на детето и за причините, които го налагат.

3.5. Да заплати договорената при подписването на договора такса в рамките и сроковете, посочени в т.4.1;

3.6. Незабавно да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при промяна на адрес, телефон, здравословни проблеми и други обстоятелства, свързани с детето ;

3.7. Да оставя детето в мястото за провеждането на обучението здраво.

3.8. Родителя е задължен да се е запознал и да спазва общите условия и ред в студиото, неразделна част от този Договор.

 

 

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

4.1 ………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………….

4.2 Плащането ще бъде направено по Банков път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………

 

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.5 Настоящият договор се сключва, считано

 

от………………………….

 

до …………………..

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.6. Договорът се изменя или допълва само при постигнато взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма .

Чл.7. Договорът се прекратява:

7.1. По взаимно съгласие на страните;

7.2. Автоматично с изтичане срока на договора;

7.3 Детско студио“Торбаланче“, си запазва правото да прекрати едностранно действието на договора , без писмено предизвестие и възстановяване на таксите, при следни случай:

Когато дете не може да се адаптира към групата и пречи на обучителния процес;

Когато родителите отказват съдействие за социализация на детето;

Когато родителите възпрепятстват или омаловажат обучителния процес;

Когато родителите оронват престижа на преподавателите;

Когато родителите употребяват всяка форма на агресия ( вербална, физическа), както към децата, така и към преподавателите;

7.4 При неплащане на месечната такса,съгласно общите условия.

 

 

Чл.8. При възникване на спорове, страните се споразумяват да решат спора в дух на добра воля и при взаимни отстъпки, като при невъзможност да постигнат съгласие ще отнесат спора към компетентния съд.

 

 

 

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 

Чл.9. Детско студио „Торбаланче“, обработва следните лични данни единствено за идентификация на родителя, настойника,лице, което ще води и взема детето

Имена на родителя/настойника/, лице, което ще води и взема детето

ЕГН

Данни за контакт;

Адрес на родителя/настойника/, Лице, което ще води и взема детето

Стационарен/мобилен телефон

Длъжност/професия

Предоставянето на лични данни е доброволно,когато тези данни са необходими за сключване на договор.

Срокове

Когато данните се обработват на основание сключен договор ;

За срок от 5 /пет/ години от началото на календарната година,следващ годината на прекратяване на отношенията.

След изтичане на посочените срокове,ако не е налице друго основание за обработване на данните те ще бъдат  заличени с плътен черен маркер.

 

 

Торбаланче“  е частно и самоуправляващо се образователно-възпитателно студио.

Студиото разполага с необходимата материална база, учебна средства, играчки  и др.

       

 

            Настоящият договор е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.