Уроци по английски език

 

Групови и индивидуални уроци по английски език и творчески работилници

за деца над 6 години

Всички сме чували максимата, че чуждият език е прозорец към света. С нея най-често се опитваме да мотивираме децата да учат някакъв език, различен от българския, но това като че ли се оказва недостатъчно силен подтик.

продължи
Може би защото като родители не се замисляме, че вече сме им предоставили много повече от един прозорец. Ежедневието на децата е доминирано от прозорци с различна големина на екрана и с различна разделителна способност. През екраните на електронните устройства те могат да надникнат колкото си искат и в каквито светове пожелаят и да научават за тях без ограничения. Това обаче им е крайно недостатъчно, защото им отрежда пасивна роля. Децата имат нужда от инструмент, който ще им позволи да бъдат не само наблюдатели, но и активни участници в света. Ще им даде възможност, опознавайки го, да го моделират и усъвършенстват. През годините като универсален отключващ механизъм се утвърди английският език. Водени от убеждението, че вратата на активното и търсещото познание трябва да е широко отворена, от началото на учебната 2021/2022 година включихме уроците по английски език като естествено продължение на спектъра от образователни и творческо-образователни дейности, които предлагаме в Детско Студио Торбаланче. За да отговорим на различните потребности и родителски търсения по отношение на чуждоезиковото обучение, сме разделили заниманията по английски език на три части: индивидуални уроци, групови уроци за начинаещи и творчески работилнички на английски език.

 

Индивидуални уроци по английски език – почасови курсове за ученици от 1-ви до 12-и клас

Те са подходящи, когато:

  1. Детето среща затруднения с усвояването на учебния материал по английски език и смятате, че има нужда от помощ при неговото осмисляне и разбиране с цел постигане на по-високи резултати в училище.
  2. Детето се справя добре с усвояването на учебния материал по английски език и се представя добре на тестове, но среща затруднения с възпроизвеждането на наученото в различна от тестовата форма. Обикновено това се изразява в притеснение да се изразява (писмено или устно) на английски език и страх, че не може да структурира мисълта си на английски език.
  3. Детето има желание да надгражда наученото в училище и да се ангажира с учене с по-голяма степен на сложност.
    продължи
    Индивидуалните уроци по английски език са съобразени с конкретните образователни потребности на всяко дете. Нашата цел е да направим английския език ясен, разбираем, лесен и достъпен, а усвояването на „трудната“ граматика да става в приятелска среда на спокойствие и доверие.

Часовете се провеждат в делнични дни от 9 до 18 ч. в занималнята на Детско Студио Торбаланче по график, който е съгласуван с учебната програма на детето. Продължителността на заниманията е 60 минути. Цена – 20 лв.

 

 

Групови уроци по английски език за начинаещи

Груповите уроци са подходящи за деца в училищна възраст, които имат начални или никакви познания по английски език. Те отговарят и на образователните потребности на децата, които са натрупали определен лексикален запас от игри, видеа и песни на английски език, но той е откъслечен и приложим само вербално.

продължи
В груповите занимания те ще подредят, структурират и допълнят своите знания в приятелска, но и конкурентна среда. Темпото на преподаване в груповите часове е съобразено със степента на усвояване на учебния материал. Водеща цел е ученето с разбиране и осмисляне, а приоритет – прилагане на наученото в реална писмена и устна комуникация.

Груповите уроци се провеждат два пъти месечно, в неделя от 9 до 18 ч. в занималнята на Детско Студио Торбаланче по предварително установен график. Продължителността на заниманията е 90 минути. Цена – 30 лв.

 

Съботна работилничка на английски език за деца в предучилищна възраст

За децата в предучилищна възраст най-прекият път към познанието са преживеният опит и взаимодействието. За тях създадохме съботните работилнички, в които, посредством творчески задачи, посветени на различна тема, те всеки път ще усвояват не само нови думи и изрази, но и елементи от културата и историята на Великобритания. Освен проектите, по които ще работят, децата ще учат тематични песнички и кратки стихотворения, ще правят първите си крачки в изразяването и общуването на английски език.

Работилничките се провеждат два пъти в месеца, в събота от 14 ч. в занималнята на Детско Студио Торбаланче. Продължителността на заниманията е 90 минути. Цена – 30 лв.

 

В случай на принудително затваряне на Детско Студио Торбаланче в съответствие с мерките за борба с COVID-19 и съгласно заповед на министъра на здравеопазването уроците ще се продължат да се провеждат в уговорения ден и час онлайн, през платформата Zoom.

 

Slide